หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในนามประธานคณะทำงานเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานส่วนจังหวัดพะเยา ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานองค์กรสร้างสุข เขตสุขภาพที่ ๑ ระหว่างวันที่ 23 ? 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เพื่อพัฒนาทีมสร้างสุขในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาทีมสร้างสุขของหน่วยงานในเขตสุขภาพได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดพะเยา ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รวมจำนวน 20 คน โดยร่วมฟังบรรยายผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย และโรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน
update : 2020-07-23
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only