หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพะเยา ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องมาตรการการแก้ไขปัญหา โรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด ? 19 และการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน เพื่อมอบหมายสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับจังหวัด และอำเภอ ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคโควิด ? 19 ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ของจังหวัดพะเยา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และเครือข่ายประชาชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

update : 2020-03-24