หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการ ?ร้านยาชุมชนอบอุ่น? เพื่อแก้ปัญหาการเข้าถึงของกลุ่มผู้ป่าย(ร้านยา) ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โดยการประชุมครั้งนี้เพื่อชี้แจงแนวทางการประสานงาน ช่องทางการส่งยาของผู้ป่วยแต่ละรายจากโรงพยาบาลไปยังร้านยา แนวทางการขึ้นทะเบียนบริการสาธารณสุขตามกิจกรรมของร้านยา กับ สปสช. และระบบสารสนเทศเพื่อการเบิกจ่ายชดเชยและติดตามประเมินผล และแนวทางการให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องยา แก่ผู้ป่วยในกลุ่มโรคเป้าหมาย รวมถึงการพัฒนาร้านยาเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพและการตรวจประเมินกำกับร้านยา

update : 2020-03-24