(ระวัง !!! ในเดือนนี้ของปีที่แล้ว เคยมีผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ ในเขตรับผิดชอบ ของ รพ.สต.ตุ่น;รพ.สต.บ้านใหม่;รพ.สต.ท่าวังทอง;รพ.สต.แม่ใส;รพ.สต.เชียงบาน;รพ.สต.จำบอน;รพ.สต.ถ้ำเจริญราษฎร์;รพ.สต.สันโค้ง;รพ.สต.ควร;รพ.สต.ฝายแก้ว;รพ.สต.แม่ใจ;รพ.สต.บ้านเหล่า;รพ.ดอกคำใต้; ปีนี้ทุกพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมเพื่อจัดการโรคไข้เลือดออกแล้วหรือยัง .......?)
หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นำบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยาในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตามโครงการถนนสะอาดน่ามองจังหวัดพะเยา โดยการเก็บกวาดเศษขยะ เศษใบไม้ กำจัดขยะมูลฝอยและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย บริเวณถนนด้านหน้าอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ซึ่งจังหวัดพะเยาได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นในทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่สามของเดือน ตลอดปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา เก็บและกำจัดขยะมูลฝอยบริเวณถนนสายหลักที่รับผิดชอบ มุ่งสร้างจังหวัดสะอาดภายใต้วิสัยทัศน์พะเยาสะอาดน่าอยู่ของคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดพะเยา
update : 2020-07-30
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only