หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 23 มีนาคม 2563 นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เภสัชกรหญิงไพรจิตร ชัยจำรูญพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยมีนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน เพื่อประกาศ รวมถึงมาตรการต่างๆ ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยจังหวัดพะเยาใช้ 2 มาตรหลักการ ได้แก่ มาตรฐานยับยั้ง คือการหยุดการแพร่เชื้อ และมาตรการสกัดกั้นคือการสกัดกั้นผู้ที่จะเดินทางเข้ามายังในพื้นที่ และแพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่นๆ ซึ่งต้องดำเนินการอย่างเข้มข้น เพื่อไม่ให้มีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ โดยการดำเนินการทั้งหมด จะดำเนินการผ่านกลไกลของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามคำสั่งของ กองอำนวยการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา รวมทั้งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ ระดับอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการระดับท้องถิ่น ในทั้ง 9 อำเภอ ร่วมกันขับเคลื่อน

update : 2020-03-24