หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดประชุมเตรียมแผนการรองรับ COVID-19 กรณีเกิดการแพร่ระบาดระยะที่ 3 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โดยมีนายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ และบุคลากรสาธารณสุขพะเยา เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม การประสานงานการจัดการข้อมูลและสื่อสารความเสี่ยงแก่สาธารณะ รวมถึงการคัดกรองเฝ้าระวังผู้ป่วยที่ด่าน สถานพยาบาล ควบคุมการระบาดในชุมชน และการใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมายเพื่อลดความเสียหายและผลกระทบให้เหลือน้อยที่สุด

update : 2020-03-24