หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดพะเยา ปีพ.ศ. 2563 เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 3/2563 ในระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมีคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับจังหวัดและระดับอำเภอเข้าร่วมประชุม ได้เน้นให้หน่วยเคลื่อนที่เร็วทุกพื้นที่ปฏิบัติการตามมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง จัดระบบให้คำปรึกษาด้านการวินิจฉัย รักษาและส่งต่อผู้ป่วย อีกทั้งทบทวนแนวปฏิบัติในการคัดกรองผู้ป่วยให้เร็วขึ้น ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยบริการปฐมภูมิ
update : 2020-07-31
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only