หัวข้อกิจกรรม
ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดพะเยา ประชุมติดตามสถานการณ์และขับเคลื่อนการปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคในระดับพื้นที่ สร้างความเข้าใจให้ประชาชนเกิดความความตระหนักในการป้องกันตนเอง ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดพะเยา เปิดเผยถึง สถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุงลาย ซึ่งเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โดยจะมีแนวโน้มการระบาดสูงขึ้นในช่วงฤดูฝน จากรายงานการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก จังหวัดพะเยา ในปี 2563 ( 1 มกราคม ถึง 11 สิงหาคม 2563 ) พบผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 190 ราย อัตราป่วย เท่ากับ 40.02 ต่อแสนประชากร เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆในระดับประเทศ จังหวัดพะเยา มีอัตราป่วยเป็นลำดับที่ 54 ของประเทศและลำดับที่ 6 จาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน อำเภอเชียงม่วน มีอัตราป่วยสะสมสูงสุด รองลงมา คือ อำเภอเมืองพะเยา และอำเภอจุน มีอัตราป่วย 116.12 , 75.59 และ 48.41 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือกลุ่มอายุ 15-24 ปี รองลงมา คือ 65 ปี ขึ้นไปสำหรับผู้ป่วยที่พบในรอบ 2 สัปดาห์ล่าสุด พบผู้ป่วยใน 6 อำเภอ จำนวน 47 ราย อำเภอเมืองพะเยา มีผู้ป่วยมากที่สุด จำนวน 18 ราย รองลงมา คือ อำเภอเชียงคำ จำนวน 10 ราย อำเภอปงและอำเภอจุน อำเภอละ 8 ราย อำเภอดอกคำใต้ จำนวน 2 ราย และอำเภอภูซาง 1 ราย จากรายงานการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกจังหวัดพะเยา มีการพบผู้ป่วยไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาจึงได้ดำเนินการเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับจังหวัดและอำเภอในทุกสัปดาห์ เพื่อติดตามสถานการณ์และวางแผนแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้เน้นให้หน่วยเคลื่อนที่เร็วทุกพื้นที่ปฏิบัติการตามมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง กระตุ้นให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับอำเภอติดตามสถานการณ์และขับเคลื่อนการสร้างความเข้าใจให้ประชาชนเกิดความความตระหนักในการป้องกันตนเอง โดยทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในบ้านและบริเวณรอบบ้าน ทายากันยุง เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงกัด หากมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หน้าแดง มีผื่น มีรอยจ้ำเลือดหรือจุดเลือดออกตามลำตัว แขน ขา เบื่ออาหาร จุกแน่นลิ้นปี่ หรือสงสัยว่าป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ให้รีบไปโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที
update : 2020-08-20
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only