หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา (ด้านส่งเสริมพัฒนา) พร้อมด้วยนายอนุโรจน์ ศุภการกำจร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา,หัวหน้าสำนักเลขานุการและอำนวยการ และงานภารกิจพิเศษฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 และประชุมบูรณาการตรวจเยี่ยมนิเทศงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณโรงเรียนบ้านปง หมู่ที่ 6 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานแทน หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทน ตลอดจนถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งโดยพร้อมเพรียงกัน ในการนี้ โรงพยาบาลภูซาง :ได้ให้ความร่วมมือจัดบูธตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ/ จ่ายยา,จัดบูธให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาด้านทันตกรรม และโรคทางช่องปากและฟัน/จ่ายยา แก่ประชาชนที่มาร่วมงานโดยไม่คิดมูลค่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง:จัดบูธนิทรรศการ/ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ประชาชน ที่มาร่วมงาน เรื่อง 3 เก็บ 3 โรค,โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19),การล้างมืออย่างถูกวิธี 7 ขั้นตอน และโรคที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล
update : 2020-08-20
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only