หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายไพรัช วงค์จุมปู รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยาด้านบริหารงานทั่วไป เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนน และการCoaching การสอบสวนCase เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานและแลกเปลี่ยนทบทวนการสอบสวนCaseในการวิเคราะห์หาสาเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและการแก้ไขปัญหาระดับอำเภอสู่ระดับตำบล โดยมีทีมวิทยากรจากสำนักงานควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ปลัดอำเภอ,ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรทางการสาธารณสุข คณะทำงาน ศปถ.อำเภอ และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอประกอบด้วย อำเภอเมืองพะเยาและอำเภอเชียงคำ จำนวน 30 คน
update : 2020-08-20
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only