หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 20 สิงหาคม 2563 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง ถอดบทเรียน และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติหมู่บ้านต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โรงเรียนต้นแบบการสร้างเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ ต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ และตำบลจัดการคุณภาพชีวิต องค์กร อสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเลี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม ?การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน? ประจำปี 2563 เขตสุขภาพที่ 1 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยมีนางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธาน และว่าที่ร้อยตรี จำรัส โสตถิกุลนายอำเภอแม่ใจ กล่าวต้อนรับ ในการนี้ จังหวัดพะเยา ได้รับรางวัล ได้แก่ 1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สาขาโรงเรียนต้นแบบการสร้างเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2563 คือ โรงเรียนบ้านแม่จว้า ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สาขาต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ ประจำปี 2563 คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 3. รางวัลชมเชย สาขาองค์กร อสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเลี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม ?การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน? ประจำปี 2563 คือ ชมรม อสม. ตำบลลอ อำเภอบ้านจุน จังหวัดพะเยา
update : 2020-08-24
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only