หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยแพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา นำทีมแพทย์ผู้ให้คำปรึกษาโรคไข้เลือดออกจังหวัดพะเยา นายแพทย์วิชญา ยาวิไชย อายุรแพทย์โรงพยาบาลพะเยา ทบทวนและซักซ้อมแนวปฏิบัติการคัดกรอง วินิจฉัย ดูแลรักษาและส่งต่อผู้ป่วย ในระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM ให้กับแพทย์และพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออก ประจำโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล รวมทั้งทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วในทุกอำเภอ ในที่ประชุมได้เน้นย้ำให้สถานพยาบาลทุกแห่ง ให้ทำ tourniquet test ในผู้ป่วยที่มาด้วยอาการไข้ทุกราย มีระบบการติดตาม ระบบการให้คำปรึกษาและการส่งต่อผู้ป่วยไข้เลือดออกที่มีประสิทธิภาพต่อไป
update : 2020-08-24
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only