หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 23 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมการประกวดคัดเลือกเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL และ TO BE NUMBER ONE TEEN Dancercise ตัวแทนจังหวัดพะเยา ปี 2564 ณ ศูนย์การค้า TOPS PLAZA สาขาพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งจังหวัดพะเยาได้มีการขับเคลื่อนและสร้างกระแสโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อย่างต่อเนื่อง โดยเน้น เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน ซึ่งการจัดเวทีการประกวดในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดพะเยา ได้แสดงความสามารถ แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการร้อง เต้น แสดงความสามารถพิเศษต่าง ๆ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง สมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยา ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เกิดเป็นพลังในการสร้างกระแสโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ได้ตัวแทนเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ตัวแทนจังหวัดพะเยา ไปประกวดในระดับภาคเหนือปี พ.ศ. 2564 TO BE NUMBER ONE TEEN Dancercise กำหนดประกวดแข่งขันวันที่ 12-13 ธันวาคม 2563 ที่จะถึงนี้
update : 2020-08-24
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only