หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) จังหวัดพะเยา ประจำปี 2563 ตามโครงการ ?ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์? ณ เรือนจำจังหวัดพะเยา โดยมี นางสุนันทา คงพากเพียร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงาน การอบรมในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ วิธีการปฏิบัติด้านสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของเรือนจำในการดูแลสุขภาพของตนเอง และเพื่อนผู้ต้องขังด้วยกันตลอดจนการดูแลสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำ ให้ถูกสุขลักษณะตามบริบทของเรือนจำ อันจะส่งผลให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และยังเป็นการฝึกให้รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยเหลือสังคม นอกจากนั้นยังสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ในการดูแลคนในครอบครัว ชุมชน เมื่อพ้นโทษกลับไปอยู่ในสังคม โดยคัดเลือกผู้ต้องขังที่มีคุณสมบัติ กำหนดเหลือโทษ 1 ปีขึ้นไป มีความประพฤติเรียบร้อย และมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ เข้าอบรมจำนวน 50 คน เป็นผู้ต้องขังชาย 40 คน ผู้ต้องขังหญิง 10 คน
update : 2020-08-24
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only