หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีการประกวด คัดเลือกผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมี นายฐาปนพงษ์ มังคลาด ประธานชมรม อสม.จังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงาน กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบาย ในการยกระดับคุณภาพระบบบริการ ทางด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชนด้วยการวางรากฐานพัฒนา และเสริมความเข้มแข็ง ในการบริการด้านสาธารณสุข เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพ ขั้นพื้นฐาน ยกระดับความรู้ อสม.ให้เป็นหมอประจำบ้าน สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำงาน มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในการแนะนำประชาชน ให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี และสารสนเทศ มีความเป็นจิตอาสา เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ และสามารถจัดการสุขภาพของตนเองและชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม การจัดเวทีการประกวดฯ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อคัดเลือกผลงานดีเด่นต้นแบบรายบุคคล จำนวน 12 สาขา จังหวัดพะเยา ประจำปี 2563 และส่งเสริมการเรียนรู้ เครือข่ายภาคประชาชนได้มีโอกาส เผยแพร่ผลงาน การดำเนินงานแลกเปลี่ยนประสบการทำงานของ อสม.ในพื้นที่จังหวัดพะเยา อีกทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจแก่อาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้เกิดความเชื่อมั่น มุ่งมั่นดำเนินการ แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพประชาชน และชุมชนอย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ? 26 สิงหาคม 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย อสม.ดีเด่นระดับอำเภอ ประธานชมรมอสม.ทุกอำเภอ บุคลากรสาธารณสุขระดับจังหวัดและอำเภอทุกแห่ง จำนวนทั้งสิ้น 120 คน
update : 2020-08-28
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only