หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 1 กันยายน 2563 นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบหมายให้คณะทำงานฝึกซ้อมแผนความพร้อมในการรองรับการระบาดโควิด19 และศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดการฝึกซ้อมภาคสนาม เพื่อทดสอบระบบเตรียมพร้อมแผนรองรับการแพร่ระบาดโควิด19 ในสถานศึกษา และแผนความร่วมมือการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ร่วมกับศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา ในการฝึกซ้อมภาคสนาม ครั้งที่ 3 นี้ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมฝึกซ้อม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต นายแพทย์กมล ทรายสมุทร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯและโรงพยาบาลพะเยา นำทีมโดยนายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงกนกรส โค้วจิริยะพันธุ์ นายแพทย์วิชญา ยาวิไชย อายุรแพทย์และแพทย์ให้คำปรึกษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แพทย์หญิงเอม สิรวราภรณ์ นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และทีมปฏิบัติการสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ศูนย์ EOC เมืองพะเยา กำหนดสถานการณ์สมมุติในการฝึกซ้อมภาคสนาม (Field Exercise) ให้มีเหตุการณ์ตอบโต้ กรณี พบผู้สงสัยเข้าข่ายสอบสวนโรค : PUI ในนักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา การคัดกรองประเมินอาการป่วยตามนิยามผู้สงสัยติดเชื้อโควิด19 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค PUI การพิจารณาปิดหรือไม่ปิดสถานศึกษา กรณีเกิดโรคโควิด19 การกักตัวผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง (High risk contact) การส่งต่อผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อโรคโควิด19 ศูนย์การแพทย์และรพ.มหาวิทยาลัยพะเยาไปยังโรงพยาบาลพะเยา ความพร้อมของโรงพยาบาลพะเยาในการรับผู้ป่วยการติดเชื้อโรคโควิด19 ความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด19 ของศูนย์การแพทย์และรพ.มหาวิทยาลัยพะเยา และศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯของอำเภอเมืองพะเยา ในการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรคโควิด19 ความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯจังหวัดพะเยา ในการสื่อสารความเสี่ยงและการแถลงข่าวสถานการณ์และมาตรการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรค โควิด19 ภายหลังการฝึกซ้อมได้มีการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนและประชาชนผู้สนใจ ตามแผนการเตรียมพร้อมการสื่อสารในภาวะวิกฤติ เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ป้องกันการเสนอข่าวที่บิดเบือนข้อมูล และลดความตระหนกของประชาชนรวมทั้งให้ประชาชนความตระหนักในการปฏิบัติตนตามมาตรการ การ์ดอย่าตก
update : 2020-09-03
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only