หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมถอดบทเรียนการฝึกซ้อมการปฏิบัติการภาคสนามในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19)จังหวัดพะเยา เพื่อรองรับการแพร่ระบาดระลอกสอง โดยมี นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงาน ปัจจุบันสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด19 มีการระบาดในวงกว้างทั่วโลก ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ? สิงหาคม 2563 มีรายงานผู้ป่วยยืนยันจาก 181 ประเทศทั่วโลก เกิน 25 ล้านราย รักษาหายเกินกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ติดเชื้อทั้งหมด เสียชีวิตแล้ว 8 แสนกว่าราย อัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ ร้อยละ 3.35 โดยทั่วโลกติดเชื้อเพิ่มเกินวันละ 3 หมื่นราย ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 3,412 ราย เสียชีวิต จำนวน 58 ราย จากสถานการณ์การระบาดของโรคที่เกิดขึ้นทั่วโลกและในประเทศไทย จังหวัดพะเยา ได้เปิดศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด19 เพื่อบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินและป้องกันควบคุมการระบาดของโรค โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ จังหวัดพะเยา พบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อโควิด19 จำนวน 3 ราย เสียชีวิต 1 ราย ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่มาแล้ว 148 วัน ( ถึงวันที่ 2 กันยายน 2563 ) ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้มีการประเมินสถานการณ์ และเห็นว่าการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 ยังคงแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วจนน่ากังวล จึงได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 และแนะนำทุกประเทศให้เร่งรัด การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากการระบาดระลอกสอง จากกรณีดังกล่าว จังหวัดพะเยา โดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพะเยา จึงได้จัดการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ์ เพื่อรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 ระลอกสองของจังหวัดพะเยา ซึ่งได้มีการฝึกซ้อมแผนแบบบนโต๊ะแล้วในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 มีฝึกซ้อมภาคสนามในพื้นที่ จำนวน 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอปง อำเภอเชียงคำ อำเภอภูซาง อำเภอเมืองพะเยา ใช้ระยะเวลาในการฝึกซ้อม จำนวน 3 ครั้ง ในวันที่ 17, 21 สิงหาคมและวันที่ 1 กันยายน 2563 และสรุปถอดบทเรียนในวันนี้ เพื่อถอดบทเรียนจากการฝึกซ้อมจากเหตุการณ์ฝึกซ้อมเสมือนจริงที่ผ่านมา มีความพร้อมในด้านต่างๆ ที่จะรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 ระลอกสอง หน่วยงานที่เข้าร่วมถอดบทเรียนในครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ปกครองจังหวัดพะเยา สำนักงานจังหวัดพะเยา สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ทหาร ตำรวจ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร คณะทำงานช่องทางเข้า-ออก บ้านฮวก อำเภอภูซาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลทุกแห่ง จำนวน 150 คน
update : 2020-09-03
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only