หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 2 กันยายน 2563 นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดคัดเลือกผลการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมะเร็งจากโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง จังหวัดพะเยาวิทยากรและคณะกรรมการที่มาเสริมความรู้ ทักษะ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษา จาก สพป.พะเยา เขต 2 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จาก รพท. รพช. สสอ. ขอขอบคุณทุกเครือข่ายบริการสุขภาพที่นำผลงานมาเสนอแลกเปลี่ยนและมีเป้าหมายขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
update : 2020-09-03
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only