หัวข้อกิจกรรม
การซ้อมแผนบนโต๊ะเตรียมความพร้อมรับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา จ.พะเยา 22 กย.2557

update :