หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมวีซี อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมสุขภาพ สร้างกระแสสุขภาพดี ภายใต้อัตลักษณ์และวิถีเมืองพะเยา "คนพะเยาหัวใจแกร่ง" ประจำปี 2563 และบรรยายยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี วิถีพะเยา ในภาวะวิถีใหม่ (New Normal ) โดยมี นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงาน ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้ถูกกำหนดให้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดให้เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศทุกระดับ ตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 กำหนดแนวทางในการพัฒนา การเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรทุกกลุ่มวัย มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมกับช่วงวัย เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม มีจริยธรรม สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จึงได้จัดมหกรรมสุขภาพ สร้างกระแสสุขภาพดี ภายใต้อัตลักษณ์และวิถีเมืองพะเยา "คนพะเยาหัวใจแกร่ง" ประจำปี 2563 ขึ้นในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนรู้ผลการดำเนินงานพัฒนาสุขภาวะชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี วิถีพะเยา นำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ ( New Normal ) กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย แกนนำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม เครือข่ายสุขภาพในจังหวัดพะเยา จำนวน 200 คน สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย เวทีเสวนา ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการดำเนินงานด้านสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นำเสนอผลงานเด่นของพื้นที่ ชมบูธนิทรรศการ และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ดำเนินงานจัดการระบบสุขภาวะชุมชนพัฒนา คุณภาพชีวิติที่ดี วิถีเมืองพะเยาดีเด่น ปี 2563 จำนวน 93 รางวัล
update : 2020-09-29
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only