หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 29 กันยายน 2563 นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และได้มอบหมายให้ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบใบรับรองเกียรติคุณให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ผ่านการรับรองในปี 2560 ครบรอบระยะ 2 ปี และรักษา คงสภาพคุณภาพ ตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (ระดับ 5 ดาว) ประจำปี 2563 จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ 1. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อนาลโย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 2. โรงพยาบาลส่ง เสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา 4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าซาง อ. ดอกคำใต้ จ.พะเยา 5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง อ.ปง จ.พะเยา 6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนควร อ.ปง จ.พะเยา 7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบขาม อ.ปง จ.พะเยา 8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ใจ อ. แม่ใจ จ.พะเยา 9. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ. พะเยา 10. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
update : 2020-10-01
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only