หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประกาศเกียรติคุณหน่วยงาน องค์กรที่มีผลงานด้านการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่นในระดับจังหวัด ตามโครงการ Thailand Rabies Awards 2020 จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2563 ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยมี นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน จังหวัดพะเยาโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ได้ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 และกำหนดเป้าหมายว่า จังหวัดพะเยาจะเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ในปี 2563 จังหวัดพะเยา ไม่มีรายงานผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าในคน ตั้งแต่ปี 2535 ส่วนรายงานโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ พบหัวสุนัขมีผลบวกครั้งหลังสุดในปี 2561 และพ้นระยะเวลาที่กำหนดให้ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมระดับ A (rabies free zone) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2563 และในปีงบประมาณ 2563 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยการสนับสนุนจากนายอำเภอทุกแห่ง ได้คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล เข้ารับการคัดเลือกผลงานด้านการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่น ในระดับจังหวัด และระดับเขต ตามโครงการ Thailand Rabies Awards 2020 ผลการดำเนินงาน มีหน่วยงานส่งผลงานทั้งหมด 10 แห่ง เป็นหน่วยงานระดับเทศบาล 5 แห่ง ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล 5 แห่ง เพื่อยกย่องเชิดชู และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดทำประกาศเกียรติคุณ เพื่อมอบให้หน่วยงาน องค์กรที่มีผลงานดีเด่นในวันนี้ ตามลำดับดังนี้ 1. ผลงานด้านการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่นในระดับจังหวัดพะเยา และรางวัลชนะเลิศ ระดับเขต โครงการ Thailand Rabies Awards 2020 ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 2. ผลงานด้านการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่นในระดับจังหวัดพะเยา และรางวัลรองชนะเลิศลำดับ 1 ระดับเขตโครงการ Thailand Rabies Awards 2020 ระดับเทศบาล ได้แก่ สำนักงานเทศบาลตำบลสบบง ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 3. ผลงานด้านการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่นในระดับอำเภอ จังหวัดพะเยา โครงการ Thailand Rabies Awards 2020 จำนวน 8 องค์กร คือ 1. สำนักงานเทศบาลตำบลเวียง ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 2. สำนักงานเทศบาลตำบลงิม ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา 3. สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 4. สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 5. องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 6.องค์การบริหารส่วนตำบลงิม ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา 7. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 8. องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ความสำเร็จและผลการดำเนินงานด้านการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่น จังหวัดพะเยา ครั้งนี้ เป็นผลจากการขับเคลื่อนการปฏิบัติ ภายใต้ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย พระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี การสนับสนุนและความร่วมมือบูรณาการงานจากทุกภาคส่วน ทั้งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 , เขต 2 นายอำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
update : 2020-10-01
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only