หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมภูกามยาวชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 23/2563 โดยการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมร่วมคณะกรรมการ คณะทำงาน ที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้อง ประสานงาน และสนับสนุนกันคือ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา คณะกรรมการประเมินสถานการณ์ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ วิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินการในเชิงป้องกันหรือยังยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดพะเยา โดยมี นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา โดยในที่ประชุม ได้มีการรายงานความคืบหน้า การปรับปรุงสถานที่กักกันคนไทยที่เดินทางผ่านช่องทางเข้าออกจุดผ่านแดน บ้านฮวก ความก้าวหน้าการดำเนินงานเรื่องสถานการณ์ที่กักกัน ซึ่งทางราชการกำหนด และแนวทางการยื่นขออนุมัติและประเมินเพื่อจัดตั้งสถานที่กักกัน ที่ราชการกำหนด รายงานผลการดำเนินงาน Local Quarantine การขอสนับสนุนงบประมาณยับยั้งเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อกักกันผู้มีสัญชาติไทยเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านด่านบ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา นอกจากนี้ยังมีการ พิจารณา จัดงานประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินไทยลาวประจำปี 2563 ซึ่งในที่ประชุม มีมติให้งดจัดในปีนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการ แพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา รวมถึงการขออนุญาตจัดการแข่งขัน มวยเป็นกรณีเฉพาะคราวในจังหวัดพะเยา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงาน การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา ในการพิจารณาอนุญาต ซึ่งจะต้องมีการรายงานให้ทางอำเภอ และจังหวัดทราบ รวมถึงต้องมีมาตรการป้องกันตามที่ ทางรัฐบาลกำหนดด้วย การพิจารณา แผนการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา เพื่อขับเคลื่อนกลไกพ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 ปี 2564 การขอรับการสนับสนุนวงเงินในการดำเนินการ Local Quarantine จังหวัดพะเยา ปี 2564 การบริหารจัดการการดำเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจกรรมและกิจการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 และรายงานผลการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออกปี 2563 และข้อเสนอเพื่อการพัฒนาปรับปรุงโครงการปี 2564 ด้วย
update : 2020-10-09
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only