หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยาและคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลภูซางและเครือข่ายบริการสุขภาพภูซาง โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านฮวกและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าสัก เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และการจัดบริการสาธารณสุขที่ได้คุณภาพ มาตรฐาน จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมทีมงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และตรวจเยี่ยมการปรับปรุงสถานที่กักกันของรัฐ ( Local Quarantine ) ณ บริเวณจุดผ่านแดนบ้านฮวก
update : 2020-11-02
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only