หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา (Staff) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 จากนั้นเวลา 13.00 น. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการด้านสาธารณสุข จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล ZOOM MEETING โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง และหัวหน้ากลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เพื่อถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุขให้กับผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุข ทุกระดับให้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
update : 2020-11-02
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only