หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และนางฐิฐา เชียงวงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมเตรียมการในครั้งนี้ด้วย ซึ่งในที่ประชุมพิจารณาเห็นควรกำหนดจัดงานดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2564 ณ ลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนา การจัดกิจกรรมการบันเทิง การออกร้านแสดง และจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ และภาคเอกชน รวมทั้งเป็นการหารายได้ในงานสาธารณกุศลของจังหวัดพะเยาและเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ในการดำเนินภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ให้มีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับในส่วนของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ในเบื้องต้นได้รับมอบหมายจากทางจังหวัดพะเยา ให้จัดหน่วยปฐมพยาบาล ประจำบูธงาน และตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานตลอดระยะเวลา 10 วัน ซึ่งทางจังหวัดพะเยา จะมีหนังสือเชิญประธานและเลขาฯ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมแถลงความก้าวหน้าของการเตรียมการภารกิจ(รวมทั้งรูปแบบการจัดบูธกิจกรรม)ที่ได้รับมอบหมายในลำดับต่อไป
update : 2020-11-09
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only