หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยาและคณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เยี่ยมเสริมพลังผู้บริหารสาธารณสุขระดับอำเภอและตำบล เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และการจัดบริการสาธารณสุขที่ได้คุณภาพ มาตรฐาน และเสริมสร้างขวัญกำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระดับตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่นาเรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่องคำหลวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตุ่น
update : 2020-11-09
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only