หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาระบบข้อมูล และใช้ประโยชน์ข้อมูล สาขาการแพทย์แผนไทย ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลในหน่วยบริการ สามารถลงบันทึกข้อมูล ได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการติดตามประเมินผลงานและเรียกเก็บจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลแพทย์แผนไทย จาก รพท. รพช. สสอ. รพ.สต. จำนวนทั้งสิ้น 40 คน
update : 2020-11-24
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only