หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพคนต้นแบบพลัง พชอ.จังหวัดพะเยา ประจำปี 2564 (อสม. Academy) ณ อุทยานแห่งชาติภูนาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความรู้ อสม.ให้เป็นหมอประจำบ้าน มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีบทบาทในด้านการสร้างสุขภาพ ส่งเสริม ป้องกันโรค เป็นอย่างดี ซึ่งในการดำเนินงานดังกล่าว อสม.ซึ่งเป็นคนต้นแบบ แกนนำขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน จำเป็นต้องมีทักษะการสื่อสารร่วมกับองค์ความรู้ ด้านวิชาการ เพื่อร่วมจัดการสุขภาพของคนในชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน อย่างยั่งยืนต่อไป
update : 2020-11-24
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only