หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 25/2563 โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุม คือ การประเมินสถานการณ์และความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ของจังหวัดพะเยา รวมทั้งทบทวน ซักซ้อมความพร้อมแผนบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลเพิ่มเติม และมีมติจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย 1.การกำชับให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกรรมการชุมชน เฝ้าระวังในพื้นที่อย่างเข้มข้น ในการช่วยกันตรวจสอบ ตรวจตรา คนแปลกหน้า คนต่างด้าว/ต่างชาติ ที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ และรายงานข้อมูลให้ทีมศูนย์ปฏิบัติการฯ เข้าไปตรวจสอบ 2.ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคทุกระดับ กำกับให้มีการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด โดยออกตรวจ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ ให้ร้านค้า สถานบริการ สถานประกอบการ สถานที่จัดงาน คงกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง โดยมีจุดคัดกรองเพื่อวัดไข้ การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง และเจลล้างมือ รวมทั้งส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีวินัยในการป้องกันโรค โดยสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และหมั่นล้างมือ 3.ให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการที่ราชการกำหนด เพื่อเป็นแบบอย่างและเพิ่มความมั่นใจให้ประชาชนและสังคมเรื่อง ความปลอดภัย
update : 2020-12-02
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only