หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น.นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาและคณะทำงานตามผังโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขฯ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด19 ) จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 การดำเนินงานป้องกัน ควบคุมการระบาด และความพร้อมด้านสาธารณสุขรองรับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด19 ระลอกใหม่ของจังหวัด ภายหลังการประชุม ผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดพะเยา ได้มีข้อสั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขทุกอำเภอ มีการขับเคลื่อนกลไกการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและรายงานผลให้ศูนย์ปฏิบัติการฯจังหวัดทราบ เน้นย้ำสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งจัดบริการคลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ( Acute Respiratory Infection : ARI Clinic ) โดยตรวจหาเชื้อโควิด19 ในกลุ่ม PUI, Pneumonia ทุกราย ตามเกณฑ์คัดกรองอย่างเคร่งครัดและดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐาน ทุกโรงพยาบาลบันทึกข้อมูลระบบสนันสนุนทรัพยากรให้เป็นปัจจุบันตามระบบที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ทั้งด้านทรัพยากร เวชภัณฑ์และห้องปฏิบัติการ มีการฝึกซ้อมการใส่และถอดชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วย มีการประเมินสุขภาพจิตในกลุ่มผู้ป่วย ผู้ถูกกักกันในสถานที่กักกันของรัฐและประชาชนทั่วไป การเตรียมความพร้อมสถานที่ State Local Quarantine ( SLQ ) ให้พร้อมปฏิบัติงาน เพื่อรองรับกลุ่มที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดพะเยา สื่อสารและเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการป้องกันตนเองอย่างต่อเนื่อง อสม.เคาะประตูบ้านเพื่อกระตุ้นเตือนประชาชนในการป้องกันตนเอง และเปิด Call center ทุกอำเภอรับรายงานตัวของกลุ่มผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง สำหรับ Call center ระดับจังหวัด แจ้ง 054 409126 054 409132 0956984350
update : 2020-12-09
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only