หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Web Conference โดยมีนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธานการประชุม เพื่อรายงานสถานการณ์ รายจังหวัด และรายงานผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพะเยา
update : 2020-12-14
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only