หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุม 7A ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการและสอบทานประสิทธิภาพบริหารจัดการการเงินการคลังกับการจัดบริการสุขภาพ สำหรับผู้สอบทานและตรวจสอบบัญชีกับนักจัดการการเงิน (CFO) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายแพทย์วัฒนชัย วิเศษสมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย รองประธานคณะกรรมการการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ปัจจุบันข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการและการสอบทานประสิทธิภาพบริหารจัดการการเงินการคลัง มีความสำคัญต่อผู้บริหารในทุกระดับ เพราะเป็นการวัดประสิทธิภาพการบริหารงานของหน่วยบริการภายในเขตสุขภาพที่ 1 ทั้งนี้ การบริหารจัดการที่ดี และมีประสิทธิภาพ จะส่งผลต่อการดำเนินงานที่ดีต่อองค์กรโดยภาพรวม คณะกรรมการการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 1 จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งประกอบด้วยคณะทำงานสอบทานและตรวจบัญชี คณะกรรมการการเงินการคลัง ผู้บริหาร ทั้งระดับเขต จังหวัดและหน่วยบริการ จำนวน 60 ท่าน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน และมีเทคนิคเพิ่มเติมให้การตรวจสอบข้อมูลการบัญชี เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของหน่วยบริการ สามารถหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2563
update : 2020-12-16
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only