หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 12/2563 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธานการประชุม เพื่อทราบการขับเคลื่อนประเด็นมุ้งเม้น เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (ประเด็นโรคไม่ติดต่อ) สู่การขับเคลื่อนแผนงานรองรับประเด็นมุ้งเน้น กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 และพิจารณางบประมาณเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Servise Plan เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 รวมถึงสถานการณ์โรควัณโรค เขตสุขภาพที่ 1 และรายงานผลการดำเนินงาน ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เขตสุขภาพที่ 1
update : 2020-12-16
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only