หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะทำงานตามผังโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Web Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด19 ) จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3 /2564 เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 เหตุการณ์ตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร การดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการระบาดและการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดพะเยา ภายหลังการประชุมผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดพะเยา ได้มีข้อสั่งการให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง ทำหน้าที่เป็นมิสเตอร์โควิด เพื่อประสานการสั่งการและติดตามการดำเนินงานกับผู้บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด ให้ทุกโรงพยาบาลเตรียมพร้อมห้องความดันลบ ห้องแยกโรคในการรองรับผู้ป่วยโควิด19 ความพร้อมของสถานที่กักกันของรัฐ ( Local Quarantine ) เพื่อรองรับกลุ่มที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดพะเยา ให้โรงพยาบาลทั่วไปซ้อมแผนการลำเลียงและรับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ทุกอำเภอสุ่มตรวจหาเชื้อโควิด19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ผู้จำหน่ายอาหารทะเลและร้านอาหารทะเล สุ่มตรวจหาเชื้อโควิด19 ในคลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจและผู้ป่วยปอดอักเสบทุกรายในโรงพยาบาลทุกแห่ง ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด โดยให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและสังคม สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านและอยู่ในที่สาธารณะ หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และสแกนไทยชนะอย่างเคร่งครัด
update : 2020-12-23
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only