หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดประชุมคณะทำงานประเมินความพร้อมสถานที่กักกันตามที่ราชการกำหนด ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา หัวหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ผู้แทนจากสำนักงานโยธาธิการจังหวัด ผู้แทนจากสำนักงานโยธาธิการจังหวัด นายประพันธ์ เดชะบุญ สาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา ผู้แทนจากโรงพยาบาลพะเยา และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุม นายแพทย์สมภพ เมืองชื่น ปฏิบัติหน้าที่ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน และนายปฤษฎางค์ สามัคคีนิชย์ จ่าจังหวัดพะเยา ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ การประชุมฯครั้งนี้ เพื่อทบทวนมาตรฐานและแนวทางดำเนินการประเมินสถานที่กักกัน ให้อยู่ในกำกับ ดูแล ตามเกณฑ์และแนวทางที่รัฐกำหนด เพื่อให้การบริหารจัดการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคการแพร่ระบาดของโรคติดเชิ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
update : 2020-12-23
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only