หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มอบหมายให้นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา(ด้านส่งเสริมพัฒนา) ร่วมงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 กิจกรรมปล่อยขบวนรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ภัยแล้ง อุบัติภัยทางถนน และการปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม ณ ลานอเนกประสงค์ หลังเทศบาลเมืองพะเยา อ.เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน รวมทั้งอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และปัญหาอาชญากรรม
update : 2020-12-29
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only