หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563 โดยมี นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การดำเนินงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) จังหวัดพะเยาระลอกใหม่ ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิค19 (ศบค.) ได้แถลงสถานการณ์โควิค19 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม2563 และแผนการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 โดยแบ่งพื้นที่ตามสถานการณ์และมาตรการการดำเนินการในแต่ละพื้นที่และจังหวัดพะเยาได้จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 26/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 ได้มีข้อสั่งการให้ขยายระยะเวลาการตั้งด่านสกัดกั้น/ด่านบูรณาการในพื้นที่ทุกอำเภอไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 จังหวัดพะเยาเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง การจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ จัดได้ภายใต้เงื่อนไขต้องมีความรับผิดชอบร่วมกัน โดยต้องไปยื่นขออนุญาตต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) พร้อมแผนการดำเนินงานตามมาตรการที่กำหนด มอบหมายให้ศปก.อ.เป็นผู้พิจารณาอนุญาตการจัดกิจกรรม การจัดงานที่มีการรวมคนจำนวนมาก โดยให้ผู้ต้องการจัดกิจกรรม/จัดงาน ยื่นเอกสารแสดงวัน เวลา จำนวนคนร่วมงาน พื้นที่ที่ใช้จัดงาน กิจกรรมที่จัดและแผนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 อย่างเคร่งครัด แต่งตั้งชุดปฏิบัติการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ กำกับ ตรวจสอบกิจกรรม/กิจการและสถานบริการและมีอำนาจสั่งหยุดกิจกรรม/กิจการและสถานบริการได้ หากพบไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 สำหรับการเดินทางเข้าออกในพื้นที่จังหวัดพะเยา ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ประชาชนสามารถเดินทางเข้าออกจังหวัดได้ตามปกติ ตามที่ศบค.กำหนด ขอให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตามข้อมูล ข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ หากประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม ให้รายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและกักตัวที่บ้านตนเอง ไม่ไปร่วมงาน ร่วมกิจกรรมและสถานที่อื่นๆ โดยจะมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ติดตามและสังเกตอาการทุกวัน กรณีเดินทางมาจากพื้นที่อื่นๆให้สแกน QR code ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาทำไว้และให้เฝ้าระวัง สังเกตอาการตนเองทุกวัน หากมีไข้หรือรู้สึกไม่สบายให้ไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ที่สำคัญประชาชนทุกท่านที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพะเยาในช่วงนี้ ให้ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพลเมืองดีร่วมกัน โดยสวมหน้ากากอนามัย มีการเว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการไปในที่มีคนจำนวนมาก ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลและสแกน QR code ไทยชนะทุกครั้ง
update : 2020-12-29
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only