หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน และสาธารณสุขอำเภอ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง การประชุมในครั้งนี้มีประเด็นที่สำคัญ เช่น 1.สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด19และมาตรการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันการระบาดของโรคระลอกใหม่ จังหวัดพะเยา 2.กำหนดตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2564 จังหวัดพะเยา 3.ระบบบริหารสารสนเทศสำนักงาน ERP 4.ความก้าวหน้าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จังหวัด/อำเภอ 5.รายงานเหตุการณ์สำคัญ โรคและภัยสุขภาพในพื้นที่จังหวัดพะเยา ประจำเดือนธันวาคม 2563 6.แผนการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ประจำปี 2564 เป็นต้น
update : 2020-12-29
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only