หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 15.30 น.ณ ตลาดสดมณีรัตน์ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในฐานะประธานคณะทำงานชุดปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงจังหวัดพะเยา นำทีมคณะทำงานประกอบด้วย นายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา นพ.ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวเยาวเรศ แซ่โค้ว พาณิชย์จังหวัดพะเยา ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยาและสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา พร้อมด้วยบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจติดตาม กำกับ ดูแล การดำเนินกิจการของสถานประกอบการร้านค้า ตลาดสดในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19ระลอกใหม่ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น โดยมีศูนย์กลางการระบาดในตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจังหวัดพะเยาได้มีมาตรการเฝ้าระวังเหตุการณ์ตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร โดยตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ในกลุ่มผู้ค้าปลีก/ขายส่งอาหารทะเลในตลาดสด พนักงานขายอาหาร โซนซุปเปอร์มาเกต ร้านอาหารทะเลและแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 320 ตัวอย่างและในช่วงระหว่างวันที่ 20 -28 ธันวาคม 2563 ได้ตรวจคัดกรองไปแล้ว จำนวน 117 ราย ผลการตรวจทุกรายไม่พบการติดเชื้อและจะเร่งการตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดพะเยา จึงขอให้ประชาชนชาวพะเยามั่นใจในมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อโควิด19ของภาครัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ประชาชนทุกท่านคือส่วนสำคัญในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19ได้ โดยปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด ดังนี้ มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเป็นประจำ หมั่นล้างมือด้วยน้ำ-สบู่หรือแอลกอฮอล์เจลและสแกนไทยชนะทุกครั้งในการเข้าออกสถานที่
update : 2020-12-29
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only