หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 27 ประจำปี 2563 โดยมี นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมและมีนายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามสถานการณ์และมาตรการการดำเนินงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) จังหวัดพะเยาระลอกใหม่ ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิค19 (ศบค.) ได้แจ้งให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์จังหวัดของตนเองและสอดคล้องกับมาตรการ ศบค.กำหนด จังหวัดพะเยาจึงได้จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติของผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพะเยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19ในปัจจุบัน ซึ่งได้มีการแพร่กระจายของโรคไปยังหลายๆจังหวัดในประเทศอย่างรวดเร็ว ได้มีข้อสั่งการให้จัดทำประกาศจังหวัดพะเยาขอความร่วมมือประชาชนผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม ไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ให้เลื่อนหรืองดจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนหมู่มาก ขอให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตามข้อมูล ข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ หากประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม ให้สแกน QR code ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาทำไว้และรายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และกักตัวที่บ้านตนเอง งดไปร่วมงานหรือร่วมกิจกรรมและงดไปสถานที่สาธารณะ โดยจะมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ติดตามและสังเกตอาการทุกวัน กรณีเดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆให้สแกน QR code ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาทำไว้และให้เฝ้าระวัง สังเกตอาการตนเองทุกวัน หากมีไข้หรือรู้สึกไม่สบายให้ไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ที่สำคัญประชาชนทุกท่านที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพะเยาในช่วงนี้ ให้ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพลเมืองดีร่วมกัน โดยสวมหน้ากากอนามัย มีการเว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการไปในที่มีคนจำนวนมาก ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลและสแกน QR code ไทยชนะทุกครั้ง
update : 2021-01-04
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only