หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) กรณี COVID-19 จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบ Web Conference ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการดูแลรักษา ให้ดำเนินการอย่างเข้มข้นในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และให้ทุกอำเภอจัดทำแผนการคัดกรองตรวจหาเชื้อ และเตรียมพร้อมด้านอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ และทีมช่วยเหลือการแพทย์ฉุกเฉิน รวมถึงมาตรการด้านการป้องกันโรคและอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ Big Cleaning Day ในพื้นที่โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 7 มกราคม 2564 และให้เข้มงวดในการตรวจประเมินตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาด ในสถานประกอบการ/ร้านอาหาร ในพื้นที่

update : 2021-01-06
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only