หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะทำงานตามผังโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Web Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด19 ) จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 7 /2564 เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อโควิด19 การดำเนินงานป้องกันควบคุมการระบาดและการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดพะเยา ภายหลังการประชุมผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดพะเยา ได้มีข้อสั่งการให้ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ตรวจสอบข้อมูลผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดพะเยาที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร ระยอง จันทบุรี ชลบุรีและตราด โดยใช้มาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ให้ทุกพื้นที่เตรียมความพร้อมของสถานที่ Local Quarantine เพื่อรองรับผู้เดินทางกลับจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โรงพยาบาลทุกแห่งเตรียมพร้อมสถานที่วัสดุอุปกรณ์ หอผู้ป่วยรวม ห้องแยกโรคให้พร้อมใช้ ภายในเดือนมกราคม 2564 พร้อมทั้งให้โรงพยาบาลเตรียมระบบและแผนการบริหารจัดการผู้ป่วยให้ชัดเจน เน้นย้ำให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่วมกับอสม.ติดตามมาตรการการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่อย่างเข้มข้น ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและสังคม สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านและอยู่ในที่สาธารณะ หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และสแกนไทยชนะอย่างเคร่งครัด เพิ่มการสุ่มตรวจเชิงรุกในกลุ่มพนักงานสถานประกอบการ ร้านอาหาร สถานบันเทิง พนักงานขับรถบริการนักท่องเที่ยว อีกทั้งเตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมายในการรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ระยะแรก ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด ไตวายเรื้อรัง หลอดเลือดสมอง มะเร็งและเบาหวาน ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด19
update : 2021-01-13
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only