หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 21 - 22 มกราคม 2564 นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เข้ารับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2564 เขตสุขภาพที่ 1 โดยมีนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 และคณะ เข้าร่วมตรวจราชการและนิเทศงาน ฯ ในวันที่ 21 มกราคม 2564 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 และคณะ เข้ารับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานภาพรวมจังหวัดตามเป้าหมาย ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ตามประเด็นการตรวจราชการ ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และวันที่ 22 มกราคม 2564 ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานระดับอำเภอ ณ โรงพยาบาลพะเยา โรงพยาบาลแม่ใจ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแฝก โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับและติดตามคณะ
update : 2021-01-25
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only