หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาเด็กปฐมวัยเตี้ย จังหวัดพะเยา ผ่านโปรแกรมประชุมทางไกล( Zoom meeting) พร้อมด้วยนายแพทย์จิตตพล เหมวุฒิพันธ์ ประธาน MCH Board แพทย์หญิงดวงหทัย พงษ์พนัส รองประธาน MCH Board กลุ่มงานประกันสุขภาพ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ผู้รับผิดชอบเด็กปฐมวัยของโรงพยาบาลทุกแห่ง ผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเตี้ยและค่อนข้างเตี้ยในพื้นที่แบบบูรณาการ และมีการติดตามการดำเนินงานตามมาตราการเป็นรายไตรมาสต่อไป
update : 2021-02-18
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only