หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดพะเยา โดยมีนายศุภชัย บุญอำพันธุ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี และข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธี นางรัชนี ขัตตะละ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา กล่าวรายงานว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดพะเยา โดยมีผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) จำนวน 8 ราย ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) จำนวน 5 ราย และชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) จำนวน 35 ราย และ รวมทั้งสิ้น 48 ราย จากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลพะเยา และโรงพยาบาลเชียงคำ นายศุภชัย บุญอำพันธุ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา กล่าวว่า เครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เดิมเป็นสิทธิเมื่อรับราชการไปถึงระดับยศ หรือตำแหน่งก็จะได้รับพระราชทานและเลื่อนชั้นตราไปตามลำดับ แต่ปัจจุบันรัฐบาลได้พิจารณากลั่นกรอง พิถีพิถัน ละเอียดรอบคอบและต้องพิจารณาในมิติต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่น เมื่อได้รับราชการหรือทำงานมาจนถึงระยะเวลาหนึ่ง การเลื่อนชั้นตราจะไม่เป็นไปตามอัตโนมัติ หากแต่ต้องคำนึงถึง ผลงาน ความซื่อสัตย์ สุจริต ตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อยมิได้ด่างพร้อยใดใด ในการปฏิบัติราชการ ดังนั้นผู้ที่เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในครั้งนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองตามกฎเกณฑ์ใหม่ จึงขอให้มีความภาคภูมิใจ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตราต่าง ๆ ซึ่งจะได้นำไปใช้ประดับ เป็นเกียรติยศแก่ตนเอง และวงศ์ตระกูลสืบไป ขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง แก่สังคม แก่ประเทศชาติและเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยในหน้าที่นั้น ๆ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมสืบไป
update : 2021-02-18
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only