หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 น.ณ ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาสำหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (Communicable Disease Control Unit : CDCU) จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งได้มีพิธีเปิดการอบรมและมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมี นายแพทย์สมภพ เมืองชื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงม่วน ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน เป็นผู้กล่าวรายงานและนางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ กล่าวสรุปผลการจัดอบรมในครั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พุทธศักราช 2558 มาตรา 36 ได้กำหนดให้มีการแต่งตั้งพนักงานควบคุมโรคติดต่อเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ : CDCU ในทุกอำเภอเพื่อทำหน้าที่ในการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการอบรมหลักสูตรที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กำหนด จากการทบทวนข้อมูลการแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเพื่อปฏิบัติงานในหน่วย CDCU ของแต่ละอำเภอ ในจังหวัดพะเยา พบว่าผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวส่วนหนึ่ง ยังไม่ผ่านการอบรมพัฒนาสมรรถนะตามหลักสูตรที่รับรองโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ ยังพบว่าในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดของโรคติดต่ออันตราย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งรัดพัฒนาเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ปฏิบัติงานในหน่วย CDCU ของแต่ละอำเภอ ให้มีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 นอกจากนี้ในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณ สุขภายใต้ภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นี้ ยังได้กำหนดให้มีหน่วย CDCU เพิ่ม 3 เท่า หมายถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แต่ละจังหวัดให้จัดตั้งทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อเพิ่มจาก 1 ทีมต่ออำเภอ เป็น 3 ทีมต่ออำเภอ ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จึงได้จัดทำอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาสำหรับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเพื่อปฏิบัติงานหน่วย CDCU จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2564 ขึ้น โดยมีความมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่หน่วย CDCU ระดับอำเภอทุกแห่ง มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และมีสมรรถนะในการดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวน และควบคุมโรคติดต่อตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในวงกว้าง ลดอัตราป่วย อัตราตาย และลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น ผู้เข้าอบรมครั้งนี้ประกอบด้วยแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อประจำหน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่งของอำเภอ จำนวน 66 คน หลักสูตรการอบรมได้รับการรับรองจากกรมควบคุมโรค จำนวน 20 ชั่วโมง ใช้ระยะเวลาอบรมจำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2564 รูปแบบการอบรม ประกอบด้วยการบรรยาย สาธิตและฝึกภาคปฏิบัติ วิทยากรได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
update : 2021-02-18
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only