หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) จังหวัดพะเยาและคณะทำงานระดับอำเภอ ครั้งที่ 3 / 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM โดยมีนายแพทย์สมภพ เมืองชื่น รักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ในฐานะ มิสเตอร์โควิดจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมด้วย ตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด19 ของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 จะกระจายวัคซีนโควิด19 ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อฉีดให้แก่กลุ่มบุคลากรด่านหน้าและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) สำหรับจังหวัดพะเยาได้รับการจัดสรรวัคซีนเพื่อฉีดให้บุคลากรด่านหน้าและอสม. จำนวน 900 คน โดยจะดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด19 เข็มที่หนึ่ง พร้อมกันทั้งจังหวัด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 เมษายน 2564 จากนั้นได้ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการการให้วัคซีนโควิด19 ในทุกทุกด้าน โดยเฉพาะด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการให้บริการวัคซีน เพื่อรองรับแผนการกระจายวัคซีนรอบใหม่ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังคำขวัญ ? เปิดประเทศเมื่อทุกคนปลอดภัย ร่วมใจฉีดวัคซีน และ ฉีดวัคซีนช่วยชาติ ให้เกิดภูมิคุ้มกันในระดับประเทศ ?
update : 2021-04-05
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only