หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงแรมเคเอ็มกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิทยากรแกนหลักโครงการสร้างสุขภาวะใจ เพื่อเป็นผู้สูงวัย ที่มีคุณค่าและมีความสุข เขตสุขภาพที่ 1ตามที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ร่วมกับโรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ได้ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิทยากรแกนหลักโครงการสร้างสุขภาวะใจเพื่อเป็นผู้สูงวัย ที่มีคุณค่าและมีความสุข เขตสุขภาพที่ 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขหรือผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ (Care Manager: CM) ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ การดูแลทางด้านสังคมและจิตใจในผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังที่ติดบ้านติดเตียง และโปรแกรมเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียง การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ? 2 เมษายน 2564 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเครือข่ายผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุหรือ CM (Care Manager) ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในระดับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 20 ท่าน
update : 2021-04-07
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only