กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 03867
หัวเรื่อง : แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพ/บริการที่ส่งมอบ(ในสังกัดสป.สธ.)สำหรับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รายละเอียด : แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพ/บริการ ผลผลิต ที่ส่งมอบ(ในสังกัดสป.)สำหรับ ชุดที่ 1 ผู้รับบริการและ ชุดที่ 2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2020-01-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03865
หัวเรื่อง : รวมไฟล์แบบฟอร์มPMQA2563(4 แบบฟอร์ม)และตัวอย่างแบบฟอร์ม2
รายละเอียด : รวมไฟล์แบบฟอร์มPMQA2563(4 แบบฟอร์ม) และตัวอย่างแบบฟอร์ม 2
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2020-01-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03864
หัวเรื่อง : ตัวอย่างการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์การ(OP) ของ สป.สธ.(เกณฑ์ PMQA4.0)
รายละเอียด : ตัวอย่างการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์การ(OP) ของ สป.สธ.
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2020-01-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03863
หัวเรื่อง : ตัวอย่างการจัดทำแผนพัฒนาองค์การและการกำหนดตัวชี้วัดหมวด 3 และหมวด 6
รายละเอียด : ตัวอย่างการจัดทำแผนพัฒนาองค์การและการกำหนดตัวชี้วัดหมวด 3 และหมวด 6 จาก อ.ถิระ ที่ปรึกษา กพร.สป.
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2020-01-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03862
หัวเรื่อง : ตัวอย่างประเมินADLI หมวด6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
รายละเอียด : ตัวอย่างประเมินADLI หมวด6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ จาก อ.ถิระ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2020-01-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03861
หัวเรื่อง : ตัวอย่างประเมินADLI หมวด3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รายละเอียด : ตัวอย่างประเมินADLI หมวด3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จาก อ.ถิระ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2020-01-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03819
หัวเรื่อง : ตัวชี้วัดPMQA ปีงบประมาณ 2563 (KPI 55)
รายละเอียด : ตัวชี้วัดPMQA ปีงบประมาณ 2563 (KPI 55) ชี้แจงโดย กพร.สป. 21-22 พย.2562
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-12-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03817
หัวเรื่อง : เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2562
รายละเอียด : ปี 2562
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-12-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03359
หัวเรื่อง : flow chart กระบวนงานหลักสำคัญของกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด : flow chart กระบวนงานหลักสำคัญของกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จำนวน 9 งาน
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02836
หัวเรื่อง : คำสั่ง สสจ.พะเยา ที่ 238/2561 เรื่อง รายชื่อ อสม.ที่มีสิทธิ์รับค่าป่วยการฯ เพิ่มเติม ปี 2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่