งานตรวจสอบภายใน


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 03884
หัวเรื่อง : สรุปผลการตรวจสอบภายในระดับสสอ. รพ.สต.และรพ.ชุมชน ภาพรวมจังหวัดพะเยา ปี 2562
รายละเอียด : แยกรายละเอียดผลการตรวจสอบภายในระดับสสอ. รพ.สต.และรพ.ชุมชน ในภานพรามจังหวัดพะเยา ปี 2562
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2020-01-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03883
หัวเรื่อง : สรุปสาระการประชุมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับเขต ระดับจังหวัด ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2563
รายละเอียด : เน้นประเด็นข้อสรุปการตรวจสอบที่พบในภาพรวมของประเทศ
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2020-01-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03854
หัวเรื่อง : อัพเดทระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
รายละเอียด : อัพเดทระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2019-12-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03851
หัวเรื่อง : แบบสอบทานระบบควบคุมภายใน ระดับอำเภอ ปีงบประมาณพ.ศ.2563
รายละเอียด : แบบสอบทานระบบควบคุมภายใน ประจำปีพ.ศ.2563 จำนวน 35 รายการ
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2019-12-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01989
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุมซักซ้อมแนวทางการควบคุมภายในด้านการเงิน/พัสดุของหน่วยบริการระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2018-01-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01013
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มการจัดซื้อ/จัดจ้าง
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2017-02-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00885
หัวเรื่อง : แบบสอบทานระบบควบคุมภายในของ สสอ./รพ.สต.
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00767
หัวเรื่อง : รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2016-12-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00766
หัวเรื่อง : รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2016-12-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00737
หัวเรื่อง : ประชุมคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน สสจ.พะเยา ครั้งที่ 1-2560
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2016-12-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่