งานตรวจสอบภายใน


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 03947
หัวเรื่อง : กระดาษทำการควบคุมภายในโรงพยาบาล(แบบ IA๐๓)
รายละเอียด : แบบ IA ๐๓ สำหรับการตรวจสอบและประเมินผลระบบควบคุมภายในโรงพยาบาล
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2020-02-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03914
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มรายงาน
รายละเอียด : 1.แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจ (รายหน่วย) 2.แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 3.แบบฟอร์มรายผลการตรวจ (ภาพรวม)
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2020-02-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03913
หัวเรื่อง : แบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายละเอียด : แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบภายใน รายหน่วย ภาพรวม และการรายงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2020-02-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03911
หัวเรื่อง : แบบสอบทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (17 ด้าน 35 กิจกรรม)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2020-02-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03910
หัวเรื่อง : แบบสอบทาน 5 มิติ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2020-02-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03909
หัวเรื่อง : สรุปสาระการประชุมผุ้แทนคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดและระดับอำเภอ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณพ.ศ.2563
รายละเอียด : สรุปสาระสำคัญการประชุมฯ 20 มค.63
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2020-01-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03884
หัวเรื่อง : สรุปผลการตรวจสอบภายในระดับสสอ. รพ.สต.และรพ.ชุมชน ภาพรวมจังหวัดพะเยา ปี 2562
รายละเอียด : แยกรายละเอียดผลการตรวจสอบภายในระดับสสอ. รพ.สต.และรพ.ชุมชน ในภานพรามจังหวัดพะเยา ปี 2562
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2020-01-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03883
หัวเรื่อง : สรุปสาระการประชุมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับเขต ระดับจังหวัด ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2563
รายละเอียด : เน้นประเด็นข้อสรุปการตรวจสอบที่พบในภาพรวมของประเทศ
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2020-01-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03854
หัวเรื่อง : อัพเดทระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
รายละเอียด : อัพเดทระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2019-12-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03851
หัวเรื่อง : แบบสอบทานระบบควบคุมภายใน ระดับอำเภอ ปีงบประมาณพ.ศ.2563
รายละเอียด : แบบสอบทานระบบควบคุมภายใน ประจำปีพ.ศ.2563 จำนวน 35 รายการ
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2019-12-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่